Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Centrum prevence CéPéčko

veřejný závazek

Co jsou programy primární prevence ?

Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Při programech se klade důraz na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a řešení problémů. Předpokladem efektivity programu je nalézt otevřený způsob komunikace s dětmi, hovořit s nimi o tom, co je zajímá.

 

Poslání preventivních aktivit

Posláním preventivních aktivit Centra prevence - CéPéčko je posilování a upevňování pozitivních postojů a motivace ke zdravému životnímu stylu (zdravé sebevědomí, sociální schopnosti a dovednosti, odpovědnost za své chování a jednání). Skrze zvyšování ochranných faktorů osobnosti, snižování faktorů rizikových, poskytování informací a zkvalitňování klimatu třídy působíme preventivně v oblasti rizikového chování. Pouze jedinec s rozvinutou osobností, s vírou v sebe sama a své schopnosti dokáže rozpoznat nebezpečí tohoto chování a bránit se mu.


Cíle preventivních programů

 • Minimalizovat riziko ohrožení zdraví žáků a studentů. Zdraví chápeme jako stav fyzické, psychické a duševní pohody.
 • Pozitivní ovlivňování postojů a chování žáků a studentů.
 • Zvyšování sociálních dovedností.
 • Posilování ochranných faktorů osobnosti, jakými jsou sebehodnocení, zvládání zátěže, sebeovládání, asertivita.
 • Zvyšování schopnosti autonomního rozhodování a řešení problémů.
 • Podpora třídního klimatu, pomoc při utváření pozitivních skupinových norem.
 • Předávání základních informací týkajících se sociálně patologických jevů.


Cílová skupina

 • Děti předškolního věku 5 - 7 let
 • Třídní kolektivy žáků 1. - 5. tříd základních škol
 • Třídní kolektivy žáků 6. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií.
 • Třídní kolektivy studentů 1. - 2. ročníků středních škol a středních odborných učilišť.
 • Rodiče, učitelé, odborná veřejnost

 Pro každou cílovou skupinu je vytvořena nabídka programů PP.

 Lektoři mají právo odmítnout programy se skupinami dětí, se kterými by nedokázali efektivně komunikovat (neslyšící, nevidomí apod.).

 


Zásady služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Princip rovnosti
 • Individuální a celostní přístup
 • Anonymita a diskrétnost
 • Poskytování pravdivých informací

 

Odborná východiska

Při realizaci programů se vychází z bio - psycho - sociálně - spirituálního přístupu (tj. z tzv. holistického přístupu, kdy prevence není zaměřena jen na biologickou či psychickou stránku člověka, ale i na sociální a spirituální) a z tzv. K-A-B modelu (základním východiskem je přesvědčení, že výsledné chování je ovlivňováno našimi znalostmi a postoji, zkratka vychází ze schématu znalosti (knowledge) - postoje (attitude) - chování (behaviour).

 

Dostupnost

 Služba je dostupná každé mateřské, základní a střední škole na území okresu Žďár nad Sázavou či do vzdálenosti 50 km od Nového Města na Moravě. 

 Programy jsou poskytovány v tyto dny: úterý, středa, čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách.