Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Centrum prevence CéPéčko

nabídka

Centrum prevence CéPéčko nabízí:


- Programy všeobecné primární prevence 

- Programy selektivní prevence

- Preventivní programy pro rodiče a učitele

- Preventivní programy pro předškoláky

- Adaptační kurzy


Programy všeobecné primární prevence:

 • Jedná se o dlouhodobý program primární prevence, který je založen na interaktivní práci s třídním kolektivem.
 • Témata programů pro základní školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • Témata programů pro střední školy vycházejí z poznatků vývojové a sociální psychologie, respektují minulou zkušenost z práce lektorů na těchto školách a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • V každé třídě proběhnou během školního roku dva programy vedené dvojicí lektorů. Třídní učitelé mají možnost výběru vhodného tématu z naší nabídky dle aktuálního třídního klimatu.
 • Vybrané téma jsme schopni realizovat ve dvou nebo tříhodinové variantě dle požadavků školy.
 • Žádoucí je aktivní účast třídního učitele na programu.
 • Po programu zůstane v každé třídě tematický nebo informační materiál, který může být východiskem pro další práci se třídou.
 • Programy primární prevence jsou realizovány v prostorách škol a respektují jejich běžný provoz.
 • Nabízíme konzultace pro žáky a pedagogy po ukončení programu.
 • Výstupem z programu je zápis o realizaci programu.
 • Programy splňují kriteria certifikace v oblasti primární prevence.


Kompletní nabídku pro základní školy naleznete v příloze.

Kompletní nabídku pro střední školy naleznete v příloze.

Kdy programy probíhají:


pondělí ----------------
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 8:00 - 12:00

 

Program selektivní prevence:

 • Jedná se o program, který je určen třídnímu kolektivu, který je ve vyšší míře ohrožen rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.
 • Program je určen pro žáky 4. - 6. tříd základních škol. Počet setkání je závislý na obtížnosti řešeného problému a na konkrétní situaci ve třídě. Standardně program zahrnuje 4 setkání. Délka jednoho setkání je 90 minut.
 • V rámci programu se nejčastěji řeší témata týkající se vztahových potíží mezi žáky, nepříznivé sociální klima, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky a učiteli.
 • Zaměřuje se na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů a je nutné aktivní zapojení třídního učitele. Setkání probíhají obvykle v prostorách školy.


Cíle selektivního programu:

 • diagnostikuje a řeší potíže v třídním kolektivu
 • zvyšuje pozitivní sociální klima v třídním kolektivu 
 • přispívá k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky
 • rozvíjí psychosociální dovednosti žáků (schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.)
 • předchází výskytu šikany ve škole, případně přispívá k jejímu efektivnímu řešení
 • předchází rozvoji dalších forem rizikového chování
 • podporuje komunikaci mezi žáky a pedagogy
 • zvyšuje toleranci mezi žáky a posiluje soudržnosti skupiny
 

Adaptační kurz:

 • Je forma skupinové práce s třídním kolektivem, jejíž základní metodou je zážitková pedagogika.
 • Je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou i s jejich novými učiteli a získali lepší přehled o fungování třídy.
 • Je určen pro kolektivy žáků šestých tříd ZŠ a prvních ročníků SŠ.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy trojice lektorů a je vhodné aktivní zapojení třídního učitele.
 • Probíhá standardně mimo prostředí školy jeden až dva dny.


Cíle adaptačního kurzu:

 • vzájemná spolupráce ve skupině a stmelení třídního kolektivu na základě společných intenzivních zážitků
 • odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny
 • nalézt své místo ve skupině
 • vzájemná spolupráce mezi učitelem a žáky
 • předcházení sociálně patologickým jevům - šikana, kriminalita, diskriminace, rasismus, …

 


Ceny programů a kurzu:


Cena programů primární prevence:

Od školního roku 2014/2015 nabízíme pouze tříhodinové programy (3x 45 minut). Dle standardů MŠMT a metodik Kraje Vysočina je žádoucí vstupovat do třídního kolektivu 2x za školní rok. 

cena programu..................1200 Kč


Cena programu selektivní prevence:

selektivní program = 8 vyučovacích hod. přímé práce se třídou (4 setkání po 2x 45 min.) + 2 hod. nepřímé práce (vypracování a vyhodnocení dotazníků, závěrečné zprávy)

cena programu …………………… 5000 Kč


Cena adaptačního kurzu:

Cena zahrnuje program od ranních hodin prvního dne do poledne druhého dne (na změně délky programu je nutné domluvit se předem s koordinátorem).

cena kurzu …………………… 11000 Kč

 

Cena programu pro předškoláky:

Program realizujeme ve dvouhodinové nebo tříhodinové variantě v prostorách MŠ. 

cena dvouhodinového programu (2x 45 min.) ................. 800 Kč

cena tříhodinového programu (3x 45 min.) .................... 1200 Kč


Cena programu pro rodiče a učitele:

cena programu (2x 45 min.) .................. 800 Kč

 

K programům i ke kurzu je účtováno cestovné 6 Kč/km z Nového Města na Moravě.


Nabídka programů pro 1. stupeň ZŠ + malotřídky

Nabídka programů pro 2. stupeň ZŠ + osmiletá gymnázia

Nabídka programů pro střední školy a učiliště

Nabídka programů pro mateřské školy