NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY

Benefice Portimo 3.11.2017

více informací zde ...

Nova Civitas

Porohlédněte si fotky!

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

Víte, kde najdete vesničku s názvem Portimo?
v Japonsku
0%
v Laponsku
20%
v Portugalsku
80%
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

veřejný závazek

Služba Raná péče, PORTIMO o.p.s. je od roku 2012 členem Asociace pracovníků v rané péči.

Poslání
Cíle
Okruh osob
Zásady služby
Provozní doba
Kapacita služby

Poslání

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním postižením nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních). Jejím posláním je zvyšovat kvalitu jejich života a eliminovat riziko sociální izolace.

Cíle

pomoc a podpora rodiny v její aktuální životní situaci;
podpora rozvoje dítěte;
pomoc členům rodiny rozeznávat a naplňovat potřeby dítěte;
pomoc a podpora rodiny při vyhledávání a využívání dostupných pomůcek
a metod vedoucích ke zvýšení vývojové úrovně dítěte;
pomoc a podpora rodiny při vyhledávání a využívání jiných odborných služeb (pediatři, lékaři - specialisté, speciálně-pedagogická centra atd.);
zvýšení informovanosti rodiny v těchto oblastech: čerpání výhod a nároků náležejících rodinám s dítětem s postižením (zdravotnictví, školství, volný čas atd..
pomoc a podpora rodiny i dítěte při začleňování do společnosti (přátelé, školská zařízení, společenské akce atd.);
zvýšení informovanosti veřejnosti o službě raná péče.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

PORTIMO, o.p.s. poskytuje službu Raná péče rodinám, které pečují o dítě:
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku různých vlivů (biologických, psychických, sociálních) a které není starší 7 let a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.


Tato služba nemůže být poskytnuta rodinám, které:
pečují o dítě s primárním smyslovým postižením (postižení zraku, sluchu);
využívají službu Raná péče se stejně definovaným okruhem osob u jiného poskytovatele.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Přirozené prostředí
  Služba je poskytována v domácnosti uživatele.
 • Diskrétnost
  Pracovník je vázán mlčenlivostí, informace o uživateli jsou poskytovány další osobě nebo instituci pouze se souhlasem uživatele.
 • Zachování lidské důstojnosti
  Respektování osobnosti člověka a jeho práv, respektování prostředí rodiny.
 • Právo volby
  Uživatel má právo si zvolit, přijmout i odmítnout nabízenou službu.
 • Rovnost
  Služba je poskytována všem bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální postavení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či politické smýšlení.
 • Individuální přístup
  Práce v souladu s potřebami, přáním a rozhodnutím uživatele služby.
 • Komplexnost a týmový přístup
  Návaznost na další odborné služby, spolupráce s lékaři, učiteli…
 • Aktivizace
  Podpora aktivity, motivace a rozvoj samostatnosti uživatele služby při řešení jeho situace.
 • Bezplatnost
  Služba je poskytována zdarma.


Provozní doba

Po

8:00 - 15:00          konzultace v rodinách

 

 

 

Út

8:00 - 16:00          konzultace v rodinách

 

 

 

St

12:00 - 16:00        konzultace v rodinách

 

 

 

Čt

9:00 - 18:00          konzultace v rodinách

 

 

 

 

٭   17:00 - 15:00   poradenství

 

 

٭٭ 18:00 - 14:00  „Klub rodičů“

 

8:00 - 13:00          konzultace v rodinách

 

 

 

٭ mimo 1. čtvrtek v měsíci

٭٭ každý 1. čtvrtek v měsíci

 

Služba je poskytována po celý rok.

Pozn. : Provoz mimo stanovenou dobu

je možný po individuální dohodě.

 

Kapacita služby

V PORTIMU, o.p.s. pracují dva pracovníci Rané péče, jeden na 0,8 úvazku a druhý na 0,7 úvazku. Aby byla zajištěna kvalita služby (konzultace v rodině 1x za 4 - 6 týdnů), je možné poskytovat službu maximálně 30 uživatelům.