Výroční zpráva 2017

Můžete se seznámit s Výroční zprávou Portimo za rok 2017.

více informací zde ...

Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

veřejný závazek

Poslání
Cíle služby
Okruh osob
Zásady služby
Místo působení
Provozní doba
Jak služba probíhá
Kapacita služby

 

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci. Podporují rodiny v jejich snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí.


Nepříznivou životní  situací rozumíme zejména:

 • problémy s výchovou dítěte
 • obtíže týkající se vzdělávání dítěte
 • nepřiměřený denní režim dítěte
 • potíže s nastavením hranic
 • obtížná vzájemná spolupráce a komunikace mezi partnery, manželi, rodiči
 • problémy způsobené etnickou nebo kulturní rozdílností
 • nezaměstnanost, nedostatečný příjem či obtíže s hospodařením s penězi
 • nevyhovující návyky a stereotypy 
 • starosti vyplývající ze zdravotního stavu někoho z rodiny

 • Cíle služby

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí.

Dílčí cíle:

 • Prevence sociálního vyloučení
 • Prevence a včasné odhalení ohrožených dětí
 • Zvyšování sociálních a komunikačních dovedností
 • Rozvoj rodičovských kompetencí
 • Podpora rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží
 • Pomoc při řešení konkrétních problémů (zprostředkování kontaktu s institucemi, nezaměstnanost, hygienické návyky, vzdělávání dětí aj.)
 • Spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění výše jmenovaných cílů

 

Okruh osob

Služba je určena rodinám s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež ohrožuje zdravý vývoj dětí a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními silami.

Službu neposkytujeme těm, kdo:

 • nepatří do cílové skupin
 • nemají zájem spolupracovat
 • převyšují maximální kapacitu služby
 • nemohou přiměřeně komunikovat (např. nemluví a nerozumí česky, jejich zdravotní stav vyžaduje specifické formy komunikace, které organizace nemůže zajistit)

 

Zásady služby

 • Zachovávání lidské důstojnosti - respektujeme osobnost člověka a jeho práva; uživatel služby není v nevýhodném postavení vůči těm, kdo službu poskytují
 • Rovnost - službu poskytujeme všem,  bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální postavení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či politické smýšlení
 • Individuální přístup - jednotlivé činnosti nabízíme na základě konkrétních potřeb, přání a rozhodnutí uživatele, a to po vzájemné dohodě
 • Anonymita - uživatelům služby zaručujeme anonymitu a diskrétnost
 • Dobrovolnost - službu poskytujeme na základě uživatelova zájmu a dobrovolnosti.
 • Bezplatnost - službu poskytujeme zdarma

 

Místo působení

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.

 

Provozní doba

Nové Město na Moravě úterý 13-16, pátek 8-16

Bystřice nad Pernštejnem středa 8-16

Jak služba probíhá

 • Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
 • Službu poskytuje sociální pracovník.
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
 • Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
 • Dle potřeby může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

 

Kapacita služby

Maximální kapacita služby z hlediska úvazku jednoho pracovníka na 0.5 je 5 rodin.